Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovljivih virov in kogeneracije z visokim izkoristkom

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Na osnovi spremenjene sheme se bo povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji EU na področju energije in brez neupravičenega izkrivljanja konkurence.

Kot izhaja iz direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je cilj Slovenije, da bi do leta 2020 delež energije iz obnovljivih virov znašal 25 % bruto porabljene električne energije v državi. Izvajanje obstoječe sheme je do konca leta 2014 omogočilo, da 21 % energije izhaja iz obnovljivih virov, pričakuje pa se, da bo spremenjena shema omogočila dosego cilja 25 %.

Eno najpomembnejših sprememb sheme predstavlja uvedba razpisnega postopka za odločanje, kdo prejme podporo v okviru sheme, in določitev ustrezne ravni navedene podpore. Slovenija je zlasti uvedla dvokrožni razpisni postopek za povečanje konkurence med morebitnimi upravičenci, da bi podporo prejemali najboljši projekti. To je v skladu s Smernicami Komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, ki zahtevajo, da se od januarja 2017 takšna pomoč dodeljuje na podlagi jasnega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, odprtega za vse proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov.

Poleg tega spremenjena shema uvaja tržno premijo za upravljavce nad 500 kW. V skladu s smernicami bodo morali upravljavci naprav nad tem pragom svojo električno energijo ponuditi na trgu, podpora pa jim bo izplačana v obliki tržne premije, dodane tržni ceni. Upravljavci pod 500 kW lahko še naprej prejemajo zagotovljeno odkupno ceno.

Ta podporna shema se financira z doplačilom, ki se obračuna odjemalcem električne energije. Slovenija je Komisiji priglasila tudi načrte, da namerava zmanjšati finančno breme za podjetja v nekaterih energijsko intenzivnih sektorjih, ki bodo deležna znižane dajatve. Komisija je ugotovila, da so ta znižanja v skladu s smernicami, ki državam članicam omogočajo, da zagotovijo znižanja za podjetja v nekaterih energijsko zelo intenzivnih sektorjih, ki so močno izpostavljena mednarodni konkurenci, da bi se s tem zagotovila njihova konkurenčnost.

Nezaupna različica sklepov bo na voljo pod št. zadeve SA.41998 v registru državnih pomoči na spletišču GD za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti.

Vir: sporočilo za javnost.