Ena osrednjih nalog merila za oddajo javnega naročila (award criteria) je poštena in pregledna razvrstitev prispelih ponudb in izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. V Sloveniji merila za oddajo javnega naročila še zmeraj pogosto temeljijo na merilu najnižje cene, kot edinem merilu. V kolikor želimo ta trend spremeniti in merilu najnižje cene dodati merila, s katerimi se meri kakovost – tudi socialna, okoljska in inovativna merila, potem je treba vsebinsko preoblikovati merila za oddajo javnega naročila.

Merilo najnižje cene se praviloma uporablja kot relativna ocena izračunana kot razmerje med najugodnejšo ponudbo in ocenjeno ponudbo. S tem ponujene cene iz konkrurenčnih ponudb vplivajo na oceno preostalih ponudb in so v soodvisnosti. Takšna merila imajo precej pomanjkljivosti, ki bi jih lahko presegli z ICF metodologijo točkovanja ekonomsko najugodnejše ponudbe (Inverse Contanges Function Methodology). ICF metodologija točkovanja ponudb bistveno poveča objektivnost in transparentnost ocenjevanja ter polje tekmovanja prenese iz tekmovanja o najnižji ceni na tekmovanje v najboljši kakovosti. Metodologijo ICF je bila razvita v sodelovanju Inštituta za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju z družbo ROC d.o.o. in temelji na inverzni kotangensni funkciji distribucije ocen pri merilu cene. Izvede se lahko v vseh primerih, ko najnižja cena ni edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe.

Metodologija  ICF v postopek ocenjevanja ponudb prinaša objektivnost, saj točke za ponujeno ceno niso odvisne od ponudb konkurenčnih ponudnikov, temveč od ocene po vnaprej opredeljeni funkciji ICF, ki je določena ob objavi javnega razpisa. Hkrati ICF točkovanje motivira ponudnike, da tekmujejo s celo znotraj določenega intervala, hkrati pa tekmovanje prenaša na polje kvalitete. S tem naročnikom omogoča, da opredelijo interval znotraj katerega želijo podeliti večino točk pri merilu najnižje cene in s svojo preglednostjo ponudnike motivira, da tekmujejo znotraj tega območja. Tako uspešno rešuje tudi težavo neobičajno nizkih ponudb.