Energetsko pogodbeništvo v občini Črnomelj

V Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 je bil objavljen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

Projekt se bo izvajal v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, in sicer kot koncesija storitev po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih koncedenta, ki so navedeni v prilogi k omenjenem odloku. Koncesijska pogodba se bo sklenila s koncesionarjem, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa za obdobje do 15 let. Več o predmetu, pravicah in obveznostih koncedenta in koncesionarja, postopku izbire koncesionarja in o drugih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva si lahko preberete v odloku, ki je dostopen na tej povezavi.