Javna naročila

Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«
6. december 2022

»DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil«.

Preberi več
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI
30. november 2022

Izpusti toplogrednih plinov (TGP) predstavljajo glavni vzrok za podnebne spremembe – zemlja postaja toplejša, spreminjajo se padavinski vzorci, talijo se ledeniki, zmanjšuje se površina morskega ledu itd. K temu pripomorejo emisije TGP, ki se na ravni EU povečujejo, predvsem zaradi prometnega sektorja in industrije. Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu.

Preberi več
GRADIVO - PODELITEV IN-HOUSE NAROČIL IN KONCESIJ
27. oktober 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice "Podelitv in-house naročil in koncesij" z dne 27. 10. 2022.

Preberi več
Načini za pospešitev uvajanja zelenega javnega naročanja
6. september 2022

Zeleno javno naročanje je naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami ali gradnjami, v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo, ob enem pa imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

Preberi več
Določbe ZJN-3 v neskladju z Ustavo RS
31. maj 2022

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo gospodarskega subjekta, z Odločbo, št. UI-180/19-23, z dne 5. 5. 2022, odločilo, da sta točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Preberi več
GRADIVO - PRENEHANJE JAVNE POGODBE
14. april 2022

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice Prenehanje javne pogodbe iz dne 14. 4. 2022.

Preberi več
GRADIVO - KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO NA PLATFORMI S-PROCUREMENT
18. februar 2022

Objavljamo gradivo delavnice z naslovom Kako oddati prijavo in ponudbo na platformi S-Procurement.

Preberi več
GRADIVO - Na poti k strateškim nabavam
13. december 2021

Objavljamo vsebino z delavnice Na poti k strateškim nabavam.

Preberi več
GRADIVO - VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI
18. oktober 2021

Objavljamo gradivo in posnetek delavnice Vsebinska pogajanja kot nasprotje najnižji ceni iz dne 14. 10. 2021.

Preberi več
ZJN-3B: »Pretirano« označevanje poslovne skrivnosti kmalu prekršek?
15. april 2021

Pred kratkim, dne 24. 3. 2021, je DKOM sprejela odločitev v zadevi št. 018-013/2021, ki opomni bralca na omejitve pravnega varstva neizbranega ponudnika v okviru instituta vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Breme tehtanja med javnim interesom za razkritje informacij in poslovnim interesom izbranega ponudnika za varovanje poslovne skrivnosti (ti. test prevladujočega interesa) je na strani naročnika. Predmetna odločitev DKOM ne odstopa od ustaljene sodne prakse, vendar pa je, glede na predlog novele ZJN-3B mogoče v prihodnje pričakovati spremembe tudi na tem področju.

Preberi več