POROČANJE O IZVRŠENIH PLAČILIH IZ NASLOVA POGODB S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA PREK PORTALA UJP JN PLAČILA

S 1. 1. 2023 čaka zavezance za javno naročanje pomembna novost, ki je bila sprejeta v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur. list RS, št. 53/2022). Prav vsi zavezanci, bodo morali za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje, mesečno poročati o izvršenih plačilih omenjenih pogodb prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga je razvila Uprava Republike Slovenije za javna plačila v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Uradnim listom RS.  UJP bo podatke o izvršenih plačilih za namen javne objave in analitične ter druge obdelave posredoval ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ki jih bo nato javno objavil na portalu javnih naročil.[1]

Vsi zavezanci za javno naročanje bodo mesečno poročali o izvršenih plačilih tako, da bodo do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporočili naslednje podatke:[2]

  • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, davčna številka, naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),
  • znesek plačila in
  • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.

Eden izmed glavnih ciljev medsebojnega povezovanja portala UJP JN Plačila in portala javnih naroči, kjer bo javnosti omogočen vpogled v podatke o izvršenih plačilih vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja, je povečanje transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja.[3]

Sicer pa lahko do portala UJP JN Plačila  zavezanci dostopajo preko standardizirane rešitve za spletno prijavo SI-PASS ali z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed slovenskih izdajateljev.

[1] Povzeto po spletnem viru: <https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocanje-o-izvrsenih-placilih-iz-naslova-pogodb-s-podrocja-javnega-narocanja-prek-portala-ujp-jn-placila/>, 17. 11. 2022.

[2] Prav tam.

[3] Povzeto po spletnem viru: <https://skupnostobcin.si/2022/05/sprememba-pravilnika-o-objavah-pogodb-s-podrocja-javnega-narocanja-koncesij-in-javno-zasebnih-partnerstev/>, 17. 11. 2022.