NOVA UREDITEV PLAČILNIH ROKOV V BREME DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH PRORAČUNOV

V soboto, 3. 12. 2022 je stopil v veljavo Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ki se je začel uporabljati januarja letos. Izjema glede začetka uporabe zgoraj omenjenega zakona med drugim velja za 32. člen, ki se je začel uporabljati že 13. 12. 2022, torej na dan, ko je zakon stopil v veljavo. Konkreten člen ureja plačilne roke v breme državnega in občinskih proračunov in po novem določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov največ 30 dni. Posledično ne velja več pravilo, da znaša plačilni rok za plačilo vseh obveznosti za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Javnim naročnikom predlagamo, da slednje ustrezno uredijo v vzorcih pogodb o izvedbi javnih naročil.