UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI

Izpusti toplogrednih plinov (TGP) predstavljajo glavni vzrok za podnebne spremembe – zemlja postaja toplejša, spreminjajo se padavinski vzorci, talijo se ledeniki, zmanjšuje se površina morskega ledu itd. K temu pripomorejo emisije TGP, ki se na ravni EU povečujejo, predvsem zaradi prometnega sektorja in industrije. Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu.

Področje transporta oz. mobilnosti je eno od prioritetnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (IJZP). Transport je gonilo razvoja, danes pa tudi področje, s katerim lahko zasledujemo cilje trajnostnega razvoja, zeleno ekonomijo ter si prizadevamo ohraniti planet v stanju, ki bo omogočal življenje tudi bodočim generacijam. Hkrati se zavedamo, da v transportu porabimo preveč energije in proizvedemo preveč emisij.

Za čim hitrejši prehod od fosilnih goriv k alternativnim gorivom je potrebno povečanje tržnega deleža mobilnosti na alternativne vire goriv (AVG) v razmerju s fosilnimi gorivi in spremljajočih dejavnosti.

Za uvajanje električne mobilnosti v Sloveniji so bili v izvajanju številni ukrepi, kot npr. vzpostavitev infrastrukture za AVG, podpiranje tehnološkega in gospodarskega razvoja povezanega z vozili na AVG, spodbude uporabe vozil na AVG, odprava administrativnih ovir za uvajanje AVG, uvajanje modelov mobilnost kot storitev.

Okolju prijazno mobilnost pa je mogoče uvajati tudi z javno-zasebnimi partnerstvi, saj proračuni pogosto ne omogočajo tako visokih investicij, kot je zamenjava celotne fosilne flote za okolju bolj prijazno delovanje. IJZP vas lahko pri tem učinkovito podpre z inovativnimi pristopi.

IJZP je tako npr. v MO Kranj izvedel pilotni projekt uvajanja e-mobilnosti kot javno-zasebnega partnerstva (video), ki je zasnovan v treh med seboj povezanih stebrih, ki vključujejo zamenjavo vozil na fosilna goriva za električna vozila, razvoj električne infrastrukture in proizvodnjo električne energije. Pri tem projektu je ključna povezanost med stebri, saj na podlagi obnovljivih virov ustvarimo električno energijo, katero prek javne mreže polnilnic uporabimo za delovanje električnih vozil. Projekt je bil izveden kot javno-zasebno partnerstvo po načelu zagotavljanja pogodbenega prihranka energije, to pomeni, da je bila investicija v celoti sofinancirana z bodočimi prihranki iz naslova nižjih stroškov vzdrževanja električnih vozil kajti vzdrževanje fosilnih vozil je bistveno dražje od električnih, obenem pa je bila izvedena optimizacija voznega parka na način, da je bila uvedena souporaba teh vozil in s tem se je dejansko mobilnost za končne uporabnike izboljšala.

V IJZP pa vas lahko podpremo tudi pri izvajanju inovativnih nabavnih tehnik kot so npr. dinamični nabavni sistemi (DNS). DNS kot nabavna tehnika se je izkazala kot zelo primerna za nakup okolju prijaznih vozil ali polnilne infrastrukture. Za te predmete smo jo preizkusili tudi kot skupno javno naročilo več naročnikov v okviru projekta ELENA Sustainable mobility programme in Slovenia.  Prav tako vam lahko pomagamo pri identifikaciji optimalnega pristopa za implementacijo trajnostne mobilnosti v vaši organizaciji z izdelavo investicijske dokumentacije in analizo različnih variant.