Državna revizijska komisija (v nadaljevanju: DKOM) je v začetku meseca aprila 2021 objavila poročilo o svojem delu v letu 2020. Sledenje njenemu delovanju pripomore k zagotavljanju nadzora nad izvajanjem njenih pristojnosti, spodbuja odgovornost in gradi zaupanje v izvrševanje njenih nalog. Celotno poročilo si lahko ogledate na http://www.dkom.si/javnost_in_mediji/javnost/novice/2021040811093479/.

Iz poročila DKOM je moč razbrati, da je bilo v letu 2020 prejetih 242 zahtevkov za revizijo, od tega 45 (18,60 %) pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila in 197 (81,40 %) zahtevkov, prejetih po naročnikovi odločitvi. Skupno je DKOM tako v letu 2020 odločila o 254 zahtevkih za revizijo in drugih vlogah v postopkih pravnega varstva po ZPVPJN, kar znaša 12 zahtevkov za revizijo več kot v letu poprej, njihova skupna vrednost pa je znašala 1,3 milijarde evrov in je bila v letu 2020 nižja kar za dobro tretjino.

V letu 2020 je, glede na leto 2019, upadlo število rešenih zahtevkov za revizijo, ki so se nanašali na oddajo javnih naročil po konkurenčnem dialogu, postopku s pogajanji z objavo, postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem postopku s pogajanji. Največji delež rešenih zahtevkov za revizijo tako še vedno predstavljajo zahtevki za revizijo v zvezi z naročilom male vrednosti in odprtim postopkom. Zanimivo je tudi, da DKOM, ne v letu 2020, ne v letu 2019, ni obravnavala zahtevkov za revizijo, ki bi se nanašali na javna naročila, oddana po postopku partnerstva za inovacije. Med rešenimi zahtevki za revizijo glede na strukturo predmetov javnih naročil, tudi v letu 2020, prevladujejo zahtevki za revizijo na področju gradenj (93 naročil v skupni vrednosti 1,1 milijarde evrov).

Na področju prekrškovnih zadev je bilo v letu 2020 uvedenih 77 novih zadev, kar predstavlja 4,94 % znižanje v primerjavi z letom 2019. Od skupno 249 obravnavanih prekrškovnih zadev v letu 2020, jih je DKOM rešila 73, kar sicer znaša 4,29 % več kot v letu 2019. Največ izmed obravnavanih prekrškov se je nanašalo na določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)[1], med njimi pa je bil najpogosteje obravnavan prekršek naročnika, ki odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.

Ob izrednih okoliščinah, ki jih je v letu 2020 povzročila epidemija bolezni covid-19 ter uveljavitvi novele ZPVPJN-C, se je morala DKOM soočiti s postopnim uvajanjem več pomembnih sprememb v njeni organizaciji in poslovanju.  Med njimi so bili tako zahteva po prednostni obravnavi reševanja sporov, povezanih z naročili večjih vrednosti ter naročili, ki so financirana z evropskimi sredstvi, obveznost vodenja ustne obravnave v primeru, če to predlagata obe stranki, spremenjena je bila sestava DKOM, z doslej petih na sedem državnih funkcionarjev ter uvedena obvezna uporaba spletnega informacijskega portala eRevizija, namenjena elektronski izmenjavi informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. Kljub navedenim izzivom, DKOM svoje delo v preteklem letu ocenjuje kot uspešno, česar odraz so tudi v poročilu izkazani statistični podatki.


[1] Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18.