Ali sme naročnik poleg ESPD zahtevati tudi druga dokazila?

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta, da ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Naročnik lahko ob predložitvi prijav ali ponudb namesto potrdil izdanih s strani javnih organov ali tretjih oseb kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt ni v enem od položajev 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje sprejme tudi ESPD.

Slednje pa ne pomeni, da naročnik že v fazi oddaje ponudbe ali prijave poleg obrazca ESPD ni upravičen zahtevati tudi drugih dokazil, kot zagovarjajo številni ponudniki. Ti se pri tem opirajo predvsem na mnenja državnih organov, natančneje tolmačenje ESPD-ja s strani Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU). Ta v svojem Stališču iz leta 2016 (celoten dokument je dostopen TUKAJ) pojasnjuje, da naročnik ne sme zahtevati predložitve posebnih obrazcev od ponudnikov v smislu predložitve dokazil ali pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. Predložitev omenjenih dokumentov naj bi lahko zahteval le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo. Poudariti je treba, da navedeno predstavlja le mnenje MJU, ki ni del kogentnih predpisov in torej ni pravno zavezujoče. Pri tem se pogosto izpostavlja sam namen ESPD obrazca, ki je predvsem v poenostaviti javnega naročanja, v zmanjšanju administrativnih stroškov na strani ponudnika in posledično v zasledovanju ekonomičnosti postopka. Navedeno sicer drži, vendar vseeno ne izključuje dejstva, da sme naročnik, poleg ESPD že v fazi oddaje ponudb oz. prijav, zahtevati tudi druga dokazila. Slednje izhaja iz prakse Državne revizijske komisije (št. sklepa: 018-142/2019-4, dostopno: TUKAJ), kjer je ta zavzela stališče, da ima naročnik v skladu s šestim odstavkom 79. člena ZJN-3 možnost, da (kadar je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja) ponudnike in kandidate kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. ZJN-3 torej naročniku izrecno dovoljuje, da (kadarkoli med postopkom, torej tudi ob oddaji začetnih ponudb ali prijav) vse ponudnike oz. kandidate pozove, da predložijo posamezna dokazila, s katerimi izkazujejo navedbe, podane v ESPD obrazcu.

Posledično ne drži, da naročnik od uveljavitve ZJN-3 nima pravice zahtevati, da ponudniki že ob oddaji ponudbe ali prijave predložijo dokazila, s katerimi izkazujejo navedbe v ESPD obrazcu.