Finančna zavarovanja za zavarovanje obveznosti izvajalca v postopkih javnega naročanja

17. marec 2021

Zavarovanje obveznosti izvajalca je v poslovni praksi pogosto, saj se s tem drugi pogodbeni stranki - predvsem naročniku, olajša položaj v primerih, ko izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti. Poleg naštetih zavarovanj pa morajo izvajalci pogosto razpolagati tudi s tistimi, s katerimi je krita škoda pri opravljanju njihove dejavnosti. Ker je v zadnjem obdobju na področju izvajanja dejavnosti gradbeništva ter arhitekturne in inženirske dejavnosti prišlo do spremembe zakonodaje, se izvajalci pogosto sprašujejo, ali razpolagajo z ustreznim zavarovanjem. Na drugi strani pa so naročniki v fazi pregleda ponudb pogosto v dilemi, ali je predloženo zavarovanje ponudnika sploh ustrezno. Še več težav se lahko pojavi pri sodelovanju s tujimi gospodarskimi subjekti.

PREBERI VEČ

Dinamični nabavni sistem in njegove prednosti za javne naročnike

15. marec 2021

Dinamični nabavni sistem (DNS) je v skladu z določbo 34. člena Direktive 2014/24/EU, ki je bila prenesena v 49. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), tehnika oddaje javnega naročila, ki v celoti poteka na elektronski način. Njegova ključna lastnost, ki ga tudi loči od drugih oblik javnega naročanja, je ta, da dinamični nabavni sistem omogoča pristop in vključitev gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, tekom celotnega obdobja njegove veljavnosti. 

Vabljeni k branju članka avtorjev: doc. dr. Boštjan Ferk, Katja Hodošček, mag. prav., Barbara Cankar, dipl. prav. (UN)

PREBERI VEČ

Do električne mobilnosti tudi z javno-zasebnimi partnerstvi

2. marec 2021

Projekti uvajanja električne mobilnosti zasledujejo številne cilje, zlasti čistejši zrak in manj hrupa ter preprečevanje globalnega segrevanja. Poleg tega vozila na fosilna goriva izjemno obremenjujejo okolje, zato ne preseneča, da se v zadnjem času veliko več govori o električni mobinosti, spodbuja izgradnjo infrastrukture na alternativne energente in prodajo vozil na alternativni pogon. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo v letu 2020 pomagali eni izmed bolj proaktivnih občin na tem področju, izvesti projekt električne mobilnosti. Več v pripevku.

PREBERI VEČ

2. Konferenca prava informacijske varnosti

23. marec 2021

V Portorožu bo med 19. in 20. aprilom 2021 potekala 2. konferenca prava informacijske varnosti, na kateri bo na temo kibernetske varnosti in mednarodnoravnega okvira predavala tudi izr. prof. doc. dr. Petra Ferk, soustanoviteljica Inštututa za javno-zasebno partnerstvo in družbe S-Procurement.

PREBERI VEČ

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila

19. februar 2021

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

PREBERI VEČ

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?

16. februar 2021

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

Vabljeni k branju prispevka.

PREBERI VEČ

PRAKSA DKOM: Pravica do predložitve dodatnih dokazil je restriktivna pravica naročnika

9. februar 2021

Pred kratkim, dne 27. januarja 2021, je DKOM sprejela za branje zanimivo odločitev, ki marsikaterega javnega naročnika opomni, kako pomembno je jasno in celostno definiranje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in prav tako tudi dokazil za preveritev izpolnjevanja teh pogojev. Bralca nekoliko zbode tudi kontekst, v katerega je odločitev vpeta, tj. da glede na določbe ZJN-3 za presojo dopustnosti ponudbe ni relevantno, ali slednji izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet naročila, temveč je bistveno, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

PREBERI VEČ

Kako v praksi pravilno pristopiti k izvedbi strokovnega dialoga?

24. februar 2021

Direktiva 2014/24/EU o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) urejata institut strokovnega dialoga oz. predhodnega preverjanja trga.

PREBERI VEČ

JAVNO NAROČANJE MED EPIDEMIJO IN PO NJEJ - 21. konferenca DNEVI JAVNIH NAROČIL

22. januar 2021

Med 10. in 11. junijem 2021 bo potekala tradicionalna 21. konferenca Dnevi javnih naročil, ki letos nosi naslov "Javno naročanje med epidemijo in po njej". Konferenca se bo odvijala v Hotelu Portus v Portorožu. V času epidemije se javna naročila izvajajo skoraj nemoteno, njihov obseg pa se je zaradi posameznih interventnih ukrepov še povečal. Iz sprejetih ukrepov zakonodajalca je mogoče ugotoviti željo po bolj učinkovitih postopkih, hkrati pa gre tudi v odločitvah Državne revizijske komisije zaznati premik v smer, ko forma izgublja pretiran pomen, ki ga je imela v preteklih letih. Vse to pa odpira številne priložnosti za enostavnejšo, gospodarnejšo in hitrejšo izvedbo javnih naročil.

PREBERI VEČ

Kako do več ponudb in več priložnosti v javnem naročanju?

19. januar 2021

Kakor izhaja iz Statističnih poročil MJU, Direktorata za javno naročanje za zadnja tri leta, se število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, skozi vsa leta vztrajno povečuje.

PREBERI VEČ