Subjekti iz tretjih držav se ne morejo sklicevati na določbe Direktive o javnem naročanju – novo mnenje generalnega pravobranilca Anthonyja Michaela Collinsa

V zadevi C-652/22 je višje upravno sodišče Hrvaške (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) na Sodišče Evropske unije vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe, in sicer glede obrazložitve okoliščin, v katerih lahko javni naročniki zahtevajo popravke ali pojasnila od ponudnikov po izteku roka za oddajo ponudb.

Spor o glavni stvari se nanaša na spor med naročnikom, ki je hrvaško javno podjetje in ponudnikom, ki je gospodarski subjekt, s sedežem v Turčiji. Zaradi tega razloga se je generalni pravobranilec Collins (v nadaljevanju: AG Collins) v svojih sklepnih predlogih najprej razjasnil glede same dopustnosti predloga za sprejetje predhodne odločbe. AG Collins pojasnjuje, da v kolikor gre za gospodarski subjekt iz tretje države (torej države, ki ni država članica Evropske unije), 43. člen Direktive 2014/25 določa, da se direktiva uporablja za gospodarske subjekte s sedežem v državi, ki je pogodbenica Sporazuma GPA ali drugega mednarodnega sporazuma o oddaji javnih naročil, ki zavezuje Evropsko unijo. Glede na to določbo je torej potrebno ugotoviti, da se direktiva ne uporablja za gospodarske subjekte iz nevključenih tretjih držav. Ker ima tožeča stranka sedež v nevključeni tretji državi (v Turčiji), le-ta nima pravice sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, ki je urejen z Direktivo 2014/25. Posledično se takšen gospodarski subjekt tudi ne more sklicevati na določbe te direktive pred sodiščem države članice. Po mnenju AG Collinsa višje upravno sodišče Hrvaške torej ne more dobiti odgovora na vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe, saj odgovor Sodišča na to vprašanje ne bi bil zavezujoč. Glede na navedeno je generalni pravobranilec mnenja, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe nedopusten.

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca so dostopni tukaj.

Več o omejevanju udeležbe ponudnikov iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in Evropski uniji si lahko preberete v članku dr. Boštjana Ferka.