Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«

DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil.

Odločitev je pomembna predvsem iz dveh vidikov:

  1. potrdila je neposredno uporabo Direktive 2014/24/EU v primerih, ko določila Direktive niso bila prenesena v slovenski pravni red in s tem potrdila primarnost pravna EU;
  2. spreminja prakso v primeru obstoja izključitvenega razloga, ki se nanaša na »neplačane davke ali prispevke« na način, da gospodarskega subjekta ni več mogoče avtomatsko izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, ampak je treba pred izločitvijo preveriti ali je izvedel popravi mehanizem in naknadno izpolnil svoje obveznosti s plačilom dolgovanih davkov ali prispevkov.

Člani FORUMA ZNANJA si lahko celoten prispevek preberete TUKAJ.