Ocenjevanje zelenih javnih naročil – poročilo OECD za Slovenijo

V letu 2022 je bila izvedena raziskava o zelenem javnem naročanju, ki je zajemala štiri stebre: javno-zasebne interakcije, politiko in strateški okvir, oceno učinka ter krepitev zmogljivosti in podporo. Na podlagi te raziskave je letošnja izdaja »Government at a glance« naredila poročilo izvajanja zelenega javnega naročila v državah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki med drugim zajema tudi Slovenijo. 

Skozi čas so države OECD postopoma razvijale svoje okvire politike zelenega javnega naročanja. Raziskava je pokazala, da je od 34 sodelujočih držav, 14 držav (41 %) določilo obvezne zahteve za uporabo zelenega javnega naročanja, nadaljnjih 10 držav (29 %) je določilo cilje zelenega javnega naročanja, 7 držav pa je določilo tako cilje kot obvezne zahteve. Preostale tri države nimajo niti obveznih zahtev niti ciljev, povezanih z zelenim javnim naročanjem. Prav tako v 7 državah nimajo urejenega obveznega poročanja o zelenem javnem naročanju ali številu pogodb, ki vključujejo zeleno javno naročanje.

Poročilo poudarja pomen poenostavljenih mehanizmov spremljanja za lažji postopek poročanja. V 14 od 34 sodelujočih državah se uporablja digitalna platforma, povezana s sistemom e-javnih naročil, druge pa imajo posebne mehanizme poročanja, kot je na primer nizozemsko orodje za samoevalvacijo. Večina držav redno objavlja podatke o vrednosti izdatkov za zelena javna naročila, ki lahko s preglednim prikazom porabe davkoplačevalskih sredstev okrepijo zaupanje v javne institucije.

Na podlagi poročila je mogoče razbrati, da Slovenija s sistemom poročanja, zbira podatke o vrednosti zelenih javnih naročil. Prav tako se v Sloveniji podatki o zelenem javnem naročanju javno objavljajo na spletnih straneh, izdeluje pa se tudi agregirana ocena učinka prakse zelenega javnega naročanja.