KNJIGA »POGODBA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU«, IJZP, 2014

Monografija Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu avtorja dr. Boštjana Ferka je znanstveno delo, ki poglobljeno analizira institut javno-zasebnega partnerstva in njegovih različnih pojavnih oblik ter ga glede na prepletajoče se javnopravne in civilnopravne elemente umesti v slovensko pravno teorijo.

Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo s tematiko javno-zasebnega partnerstva, javnih služb, javnih razpisov in javnih infrastrukturnih projektov bodisi v praksi ali v teoriji. Uvodoma je v knjigi prikazana opredelitev instituta javno-zasebnega partnerstva in njegove različne pojavne oblike ter postopek oblikovanja razmerja javno-zasebnega partnerstva. Posebna pozornost je namenjena pojmu javnega prava v razmerju do zasebnega prava in v tej luči še posebej odnosu med javnim in zasebnim interesom, kot ključnima elementoma vsakega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Predstavljene so posebne (upravnopravne) določbe pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo ločijo od klasičnih civilnopravnih pogodb in v ta namen je prikazana podrobna primerjalnopravna analiza najpomembnejših evropskih ureditev upravne pogodbe in javno-zasebnega partnerstva – nemške, francoske in britanske. Podrobno pa je obravnavana tudi vsebina pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v Sloveniji.

V knjigi so kritično povzeti različnih pogledi na javno-zasebna partnerstva in pasti, ki se skrivajo pri njihovem oblikovanju, hkrati pa knjiga podaja tudi številne predloge za uspešno izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev.

Čeprav je knjiga izšla v letu 2014, ostaja v celoti aktualna in tudi po letu 2019, ko je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, saj je bila predmetna Direktiva pri pripravi monografije upoštevana.

Kazalo
Naročilnica