22 . september 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Podelitev in-house naročil in koncesij

V pravu javnih naročil in koncesij velja, da so naročniki avtonomni pri odločitvi, ali bodo posamezne storitve izvedli z lastnimi viri in v okviru lastnih organizacijskih enot oz. v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami javnega prava ali pa bodo za izvedbo teh storitev iskali zunanje izvajalce.

Pravilo je, da v kolikor za izvedbo iščejo zunanje izvajalce, je potrebno izvesti javno naročilo oz. javni razpis za izbor koncesionarja.

Za izvedbo storitev z lastnimi viri in v okviru lastnih organizacijskih enot ter v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami javnega prava veljajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah pravila za podelitev in-house naročil in koncesij, ki jih je razvilo Sodišče EU, nato pa so bila uzakonjena.

Na delavnici bomo obravnavali:

  • razvoj instituta podelitve in-house naročil in koncesij,
  • razhajanje med ureditvijo instituta podelitve in-house naročil in koncesij v pravu EU in nacionalnim pravom,
  • praktične izkušnje ob obravnavi izbranih primerov iz prakse Računskega sodišča,
  • primere dobre prakse,
  • vaša vprašanja.

Delavnico vodi: izr. prof. dr. Petra Ferk.

22 . september 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek