DOBRODOŠLI PRI S-PROCUREMENT

POSLANSTVO IN VIZIJA

Družba S-PROCUREMENT je bila ustanovljena s poslanstvom, da v Slovenijo pripelje eno največjih in najbolj dodelanih platform za elektronsko naročanje v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila s ciljem, da v Sloveniji vzpostavimo trg elektronskega naročanja, kot mora biti. Platforma podpira nabavne postopke v javnem in zasebnem sektorju. Začetne inspiracije smo dosegli. Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.

Naša vizija je v naslednjem desetletju postati vodilna nabavna platforma v Sloveniji in regiji. Vzpostavili bomo skupnost ponudnikov, uvedli učinkovite nabavne procese v gospodarstvo in javni sektor ter na način pripomogli k ohranitvi naravnih virov v dobro sedanje in bodočih generacij. Elektronsko naročanje (nabava) je trend, ki naročnikom oz. nabavnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Elektronsko naročanje poteka na platformi, ki nas vodi skozi vse faze postopka in zagotavlja elektronsko komunikacijo ter poslovanje v vseh fazah postopka, samodejno primerjavo in ocenjevanje ponudb in s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka.

Digitalizacija nabavnih procesov in postopkov oddaje javnih naročil, predstavlja optimizacijo poslovnega procesa v najkrajšem času in z najmanj vloženih sredstev, omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem, poleg tega pa popoln prehod na digitalno z informacijskim sistemom S-Procurement zagotavlja visok nivo pravne varnosti, ki je v svetu elektronskega poslovanja ključnega pomena. Vabimo vas, da postanete agilni in digitalni!
Preberi več

PRIJAVA V S-PROCUREMENT

Povezovanje javnih in zasebnih naročnikov ter ponudnikov v spletni nabavni platformi 4.0 prinaša priložnosti za rast in razvoj vsakega gospodarskega subjekta. Zavedamo se, da je odzivnost ključnega pomena.

FORUM ZNANJA

Forum o temah, povezanih z naročanjem v javnem in zasebnem sektorju.
V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.
Preberi več

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Specialisti za podporo pri nabavnih postopkih
V okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije in projektnega vodenja. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino, ki je kos tudi najbolj zahtevnim projektom.
Preberi več

KOMU JE NAMENJENA PLATFORMA S-PROCUREMENT?

Informacijski sistem S-Procurement je namenjen tistim, ki se zavedajo, da nabavna funkcija danes predstavlja ključno vlogo za razvoj in rast družbe. Informacijski sistem S-Procurement je namenjen le izbranim skupinam:

Agilnim gospodarskim družbam, ki želijo:
 • svoje nabavne procese digitalizirati,
 • zagotoviti boljšo organizacijo dela in enostavnejši pregled ali nadzor nad poslovanjem,
 • pri poslovanju ohraniti visok nivo pravne varnosti.
Javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnimi predpisi:
 • zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil
 • zavezani z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki ravnati na način, da se slednjemu ves čas hrambe zagotavlja dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost;
 • zavezani spodbujati zaupanje v spletno okolje pri interakciji med državljani, podjetji in javnimi organi na način, da zagotovijo visoko raven zaupanja in varnosti.

KAKO DELUJE S-PROCUREMENT?

Informacijski sistem S-Procurement je zasnovan po modelu SaaS - programska oprema kot storitve. To pomeni, da je dostop do sistema vsem uporabnikom zagotovljen preko kateregakoli spletnega brskalnika, brez stroškov vzdrževanja ali nadgradnje.


Nabavnikom informacijski sistem S-Procurement omogoča številne funkcionalnosti. Uporabnika vodi skozi vse faze nabavnega postopka, elektronska komunikacija ter poslovanje pa je zagotovljeno v vseh fazah postopka, od priprave in realizacije nabavnega plana, do oblikovanja katalogov in kreiranja posameznih povpraševanj, ter nenazadnje do elektronskega upravljanja s pogodbami in potrjevanja dobavnic pred plačili. Pri tem je zagotovljena visoka stopnja prilagodljivosti posameznih funkcionalnostim utečenim protokolom ali procesom nabave. Integracija sistema pa omogoča njegovo povezljivost tudi z drugimi poslovnimi procesi uporabnika.

Javnim naročnikom informacijski sistem S-Procurement omogoča izvajanje postopkov oddaje javnih naročil od priprave sklepa o začetku postopka, vodenja postopka po katerikoli vrsti postopka, navedeni v 39. členu ZJN-3 in do oddaje naročila. Pri tem so javnemu naročniku na voljo vse tehnike in instrumenti za elektronsko javno naročanje, kot so okvirni sporazum, dinamični nabavni sistem ali elektronski katalogi. Prav tako informacijski sistem vsebuje instrumente za skupno javno naročanje. Večuporabniška rešitev javnim naročnikom omogoča elektronsko oblikovanje strokovnih komisij ter digitalizacijo sistema potrjevanja, ponudnikom pa kreiranje konzorcijev in skupno oddajo ponudb.

TEHNIČNA PODPORA in SVETOVANJE

Ekipa za tehnično podporo zagotavlja pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskega sistema tako v elektronski obliki in preko telefona. Celovita podpora je zagotovljena v vseh fazah postopka, korak za korakom.

Vrhunska ekipa strokovnjakov zagotavlja osebno svetovanje pri izvajanju nabavnih postopkov. Seznanite se z vsemi funkcionalnostmi, ki jih omogoča.

Postavljajte vprašanja in se o njih pogovorite neposredno s svojim svetovalcem.

Pogovor s svetovalcem:
01 60 100 71
 

TEHNIČNA POMOČ

Uporabnikom nudimo brezplačno podporo vsak delovnik med 8:00 in 16:00 uro tudi preko telefona in elektronske pošte:

Telefon:
01 60 100 71
Elektronska pošta:
podpora@s-procuremnet.si

PRILAGODLJIVOST IN UPORABNOST

Informacijski sistem je zasnovan po principu uporabniku prijazne rešitve. Odražajo ga številne funkcionalnosti, ki omogočajo popolno digitalizacijo nabavnega procesa in samodejno obdelavo podatkov v posameznih korakih.

Zagotovljena je raznolikost nabavnih postopkov ter visoka stopnja prilagodljivosti le-teh glede na želje posameznega uporabnika.

VARNOST

Informacijski sistem je certificiran v skladu s standardom IS0 27001 (Mednarodni standard za informacijsko varnost), standardom ISO 9001, standardom ISO 23001, standardom ISO 20000 in ISO 20000-1 ter številnimi drugi, kar zagotavlja višjo kakovost storitev in varnejšo poslovanje.

Informacijski sistem omogoča napredne elektronske podpise podprte s kvalificiranimi digitalnimi potrdili in kvalificirane elektronske podpise, vključno s kvalificiranimi elektronskimi podpisi na daljavo. Podprta so vsa kvalificirana digitalna potrdila, ki so uvrščena na zanesljiv seznam EU.

ČASOVNI ŽIG IN ŠIFRIRANJE

Informacijski sistem S-Procurement je certificiran v skladu s standardom RFC 3161 (Časovni žig). Časovni žig zagotavlja neovrgljivo potrditev, da je dokument v digitalni obliki ali druga posamezna storitev v določenem trenutku obstajal/-a in da se v tem času ni spremenil/-a.

S šifriranjem komunikacij in podatkovnih baz je zagotovljena zaupnost podatkov. Slednje je pomembno zlasti za javne naročnike, saj omogoča svobodno izbiro trenutka dešifriranja podatkov in s tem enakopravno obravnavo ponudnikov in transparentno vodenje postopka oddaje javnega naročila.

ZA NAROČNIKe

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKe

 • BREZPLAČNO
 • s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 25 EUR
  za mikro družbe
 • 50 EUR
  za majhne družbe
 • 75 EUR
  za srednje družbe
 • 90 EUR
  za velike družbe
Preberi več

ZA NAROČNIKE

 • s sklenitvijo redne naročniške pogodbe
  o uporabi platforme
  S-Procurement

ZA PONUDNIKE

 • 35 EUR
  za mikro družbe
 • 70 EUR
  za majhne družbe
 • 95 EUR
  za srednje družbe
 • 150 EUR
  za velike družbe
Preberi več

KAJ JE S-PROCUREMENT

S-Procurement je ime za informacijski sistem za elektronsko izvajanje procesov nabave v zasebnem in javnem sektorju.

Informacijski sistem je v širšem evropskem in svetovnem prostoru poznan pod imenom VORTAL ali NEXTVision VORTAL. Deluje v 39 državah na štirih celinah. Tisoče nabavnikov v zasebnem sektorju in javnih naročnikov se vsakodnevno povezuje z mednarodno skupnostjo ponudnikov v virtualnem spletnem okolju, ki vsem prinaša priložnost za rast in razvoj.

Izključno licenco za trženje storitev informacijskega sistema Vortal na slovenskem trgu ima družba S-Procurement d.o.o.
Preberi več

TEHNIČNA POMOČ

IZOBRAŽEVANJA

PRENEHANJE JAVNE POGODBE
7. april 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

V slovenskem pravu niti pojem javne pogodbe niti pojem upravne pogodbe v Sloveniji nista normativno opredeljena. Pojem javne pogodbe (public contract) se je uveljavil v slovenski pravni teoriji kot skupni izraz za javna naročila in javne koncesije po zgledu iz tuje pravne terminologije in predvsem prava EU.

Namen spletnega izobraževanja, ki bo potekalo 9. 9. 2021 s pričetkom ob 9. uri je sistematično pregledati možne načine prenehanja javnih pogodb in pogoje za njihovo uveljavljanje.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Preberi več
BREZPLAČNO: KAKO ODDATI PRIJAVO IN PONUDBO V PLATFORMI S-PROCUREMENT
17. februar 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Z namenom, da vam omogočimo lažjo in hitrejšo uporabo platforme S-procurement, bomo v četrtek, 17. 2. 2022 izvedli delavnico, kjer si bomo pogledali osnove uporabe. Kako se registrirati, kako oddati prijavo in ponudbo, kako dokumente elektronsko podpisati in ostale postopke, ki ponudnikom velikokrat povzročajo težave. Prav tako bomo odgovorili na vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo na tehnični podpori.

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Potrebna je predhodna prijava preko spodnjega obrazca.

Preberi več
VPLIV SPREMENJENIH OKOLIŠČIN NA IZVAJANJE JAVNIH POGODB
10. marec 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Epidemija virusa covid je razkrila pomen instituta spremenjenih okoliščin tudi na področju javnih pogodb. Naročnikom in ponudnikom se porajajo številna vprašanja, med drugim:

 • kaj sploh so spremenjene okoliščine,
 • ali npr. epidemija covid, motnje v dobavnih verigah, zamude v logistiki in pomembno povečanje cen energentov, valutna tveganja ali inflacija lahko spadajo v okvir instituta spremenjenih okoliščin,
 • kje so dopustne meje sprememb javnih pogodb zaradi spremenjenih okoliščin,
 • kako se prepletajo določbe obligacijske in javno-naročniške zakonodaje.
Preberi več
POMEN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
12. maj 2022
9:00 - 9:45
Spletni dogodek

Javni projekti se pričnejo s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Investicijska dokumentacija vsebuje dragocene informacije tudi za organizacijske enote naročnika, odgovorne za izvedbo javnega razpisa, česar se premalo zavedamo.

Skupaj se bomo sprehodili čez posamezne vrste investicijske dokumentacije, njihovo vsebino in ključne vsebine investicijske dokumentacije za izvedbo javnega razpisa.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk.

Preberi več

NOVICE

7. KONFERENCA: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 021

Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V njihovem okviru bo med drugim 15. septembra potekala brezplačna vodilna konferenca deležnikov trajnostne lokalne energetike, kjer bosta sodelovala tudi ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk. 23.septembra pa sledita dva brezplačna aktualna webinarja o delilnikih stroškov energije in energetskih priložnostih zelenega javnega naročanja, kjer bo sodelovala izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

V mesecu juliju je bila v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki prične veljati z začetkom leta 2022. Novela uveljavlja posamezne rešitve, med katerimi izstopa dvig mejnih vrednosti za evidenčna naročila in naročila male vrednosti. Želja zakonodajalca je poenostaviti nekatere formalne zahteve, ki v praksi niso prinašale učinkov. Večje zaupanje, ki ga zakonodajalec s tem namenja naročnikom, bo možno koristiti le ob poznavanju namena in načina uporabe sprememb.

Preberi več
SPREMEMBA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki začne veljati 7. avgusta 2021.

Uredba (v nadaljevanju:  Uredba o ZeJN) prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo EU 2019/1161 (Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz), ki spreminja nekatere tehnične pogoje pri naročanju »čistih« in »brezmisijskih« vozil, razširja predmet »Cestna vozila« in nabor stavb, dodaja nove predmete, določa nove in drugačne cilje pri nekaterih predmetih (cilji so opredeljeni v Prilogi 2 Uredbe o ZeJN), na novo opredeljuje pojme in področje uporabe ter opredelitev mejnih vrednosti emisij za čista lahka vozila. Prav tako razširja nabor okoljskih vidikov, ki jih bo potrebno upoštevati pri oddaji javnih naročil.

Z uredbo se tako povečuje število skupin izdelkov in storitev, ki jih morajo javni naročniki naročati na trajnosten način.

Preberi več
SPREMEMBA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki začne veljati 1. januarja 2022.

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3B) odpravlja administrativne ovire v postopkih naročil male vrednosti, spreminja nekatere mejne vrednosti, dodaja nove izjeme, uvaja diskrecijsko pravico naročnika v primeru prejetja neobičajno nizke ponudbe, prinaša razbremenitve za ponudnike ter ukinja poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov.

S spremembami, ki bodo stopile v veljavo z začetkom prihodnjega leta, naj bi bila ureditev prožnejša in posledično ustreznejša za uresničevanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Preberi več

SPREMLJAJ NAS

Prijava na tedenske novice vam omogoča, da spremljate aktualne teme s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju.

Seznanjen sem in se strinjam s Splošnimi pogoji uporabe ter Politiko zasebnosti.

POSTANI AKTIVEN ČLAN

Članstvo v FORUMU ZNANJA s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju vam prinaša številne ugodnosti – mesečna izobraževanja, zasebne konzultacije in še mnogo več.

POSTANI ČLAN FORUMA ZNANJA

OPTIMIZIRAJ NABAVO

Povezovanje ponudnikov in nabavnikov v virtualnem spletnem okolju odpira priložnosti. Pogovori se s svetovalcem in preveri prednosti povsem elektronske nabave.

NAROČI SE NA POGOVOR S SVETOVALCEM

Prispevki

PRAKSA DKOM: Pravica do predložitve dodatnih dokazil je restriktivna pravica naročnika

Pred kratkim, dne 27. januarja 2021, je DKOM sprejela za branje zanimivo odločitev, ki marsikaterega javnega naročnika opomni, kako pomembno je jasno in celostno definiranje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in prav tako tudi dokazil za preveritev izpolnjevanja teh pogojev. Bralca nekoliko zbode tudi kontekst, v katerega je odločitev vpeta, tj. da glede na določbe ZJN-3 za presojo dopustnosti ponudbe ni relevantno, ali slednji izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet naročila, temveč je bistveno, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

Preberi več
Gradiva - WEBINAR: Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?

Objavljamo gradivo s spletne delavnice Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?

Gradivo obsega: posnetek predavanja, PPT prezentacijo, pisni prispevek: Ali ESPD obrazec res olajšuje postopke javnega naročanja? ter pisne odgovore na vprašanja, postavljena s strani udeležencev.

Preberi več
Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

Vabljeni k branju prispevka.

Preberi več
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

Preberi več

NAŠI NAROČNIKI

Družba za elektronske nabavne platformeS-Procurement gradi skupnost ponudnikov in naročnikov.

Na platformi S-Procurement je registriranih že večkot 2000 slovenskih ponudnikov, številka pa dnevno raste. V slovenskihpostopkih javnega naročanja sodelujejo še številni tuji ponudniki (predvsem izsosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške).Zaradi dodane vrednosti in prednosti, ki jihplatforma S-Procurement prinaša, se zanjo odloča vedno več naročnikov. Nekateriplatformo uporabljajo za objavo posameznih postopkov javnih naročil alijavno-zasebnih partnerstev, drugi objavljajo zgolj javna naročila ali vodijodinamične nabavne sisteme, tretji pa so vse postopke javnega naročanja preneslina platformo.Družini naročnikov S-Procurement so se žepridružili:

| Luka Koper d.d. | Pošta Slovenije d.o.o. | UKC Ljubljana | UKC Maribor | Nacionalni inštitut za biologijo | Slovenski državni gozdovi d.o.o. | Javna agencija RS za varnost prometa | Mestna občina Ljubljana | Mestna občina Maribor | Mestna občina Novo mesto | Mestna občina Kranj | Mestna občina Nova Gorica

| Luka Koper d.d. | Pošta Slovenije d.o.o. | UKC Ljubljana | UKC Maribor | Nacionalni inštitut za biologijo | Slovenski državni gozdovi d.o.o. | Javna agencija RS za varnost prometa | Mestna občina Ljubljana | Mestna občina Maribor | Mestna občina Novo mesto | Mestna občina Kranj | Mestna občina Nova Gorica

 | Mestna občina Murska Sobota | Mestna občina Velenje | Občina Črnomelj | Občina Dobrova-Polhov Gradec | Občina Ig | Občina Kostanjevica na Krki | Občina Laško | Občina Lendava | Občina Logatec | Občina Metlika | Občina Piran | Občina Ribnica

 | Mestna občina Murska Sobota | Mestna občina Velenje | Občina Črnomelj | Občina Dobrova-Polhov Gradec | Občina Ig | Občina Kostanjevica na Krki | Občina Laško | Občina Lendava | Občina Logatec | Občina Metlika | Občina Piran | Občina Ribnica

 | Občina Ruše | Občina Sodražica | Občina Šentjernej | Občina Škofja Loka | Občina Šmarješke Toplice | Občina Tišina | Občina Žalec | ŠOU v Ljubljani | Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. | Obalne lekarne Koper | Poklicna Gasilska enota Celje | KSSENA, Velenje

 | Občina Ruše | Občina Sodražica | Občina Šentjernej | Občina Škofja Loka | Občina Šmarješke Toplice | Občina Tišina | Občina Žalec | ŠOU v Ljubljani | Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. | Obalne lekarne Koper | Poklicna Gasilska enota Celje | KSSENA, Velenje